Startsida
 Nyheter
 Om oss
 Ansökningar
 Kurser
 Kontakta
 

 

 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT  TILL ALKOHOL OCH DROGER

Bakgrund

I den svenska kulturen har alkoholen en särpräglad ställning, där den besjungs av diktare och vismakare och hålls vid liv i folkmun genom otaliga historier och skämt kring dess positiva och negativa verkningar.

 

Samtidigt vet vi att alkoholen och droger kostar samhället oerhörda summor i form av brottslighet, alkoholrelaterade sjukdomar, relationsproblem osv osv.

 

Folkhögskoletraditionen

Vår skola har genom åren verkat för att elever och personal har haft möjligheter att träffas under avspända förhållanden i och utanför den lektionsbundna tiden. Det har skett i samband med samkväm, utflykter, studieresor, traditionella fester osv. Dessa verksamheter är en viktig del av det vi kunnat bjuda på. Vi har velat ge människor möjligheter att umgås på ett otvunget och trivsamt sätt.

 

Vi har också en tradition och vilja att kunna ta emot människor med olika erfarenheter, behov och kunskaper. Genom detta lär vi oss alla av varandra.

 

Vårt förhållningssätt

På Malungs folkhögskola har vi ett förhållningssätt till droger som innebär:

 

att vi inte tror på ett totalt alkoholförbud för skolans studerande. Vuxna människor måste ha ett eget förhållningssätt till alkohol och vara medvetna om konsekvenserna av sitt alkoholbruk för sig själva, medmänniskorna och studierna/-arbetet.

 

att vi under läsåret inte tolererar att någon är påverkad eller dricker alkohol under schemalagda aktiviteter och/eller inom skolans allmänna utrymmen, dvs utanför det egna internatrummet.

 

att studerande som bor på skolans internat – i ett tillfälligt hem med speciella förutsättningar vad gäller boendet - skall visa en sådan hänsyn till grannarna på internatet att man inte uppträder störande.

 

att det är självklart att vi inte använder alkohol i samband med de gemensamma arrangemang, som skolan ansvarar för (utflykter, samkväm, kulturarrangemang, studieresor m fl). Vi tror det är trevligare för alla att vi umgås och ger uttryck för vår glädje, utan att vi tar till alkohol.

 

En förutsättning för att uppnå ovanstående är att vi alla tar ett personligt ansvar. En annan förutsättning är att vi ständigt för en öppen och rak diskussion i drogfrågan.

 

Innehav och användning av narkotiska preparat är förbjudet i svensk lag, varför skolan polisanmäler eventuella överträdelser.

 

 

Utdrag ur ”Särskilt reglemente för landstingets folkhögskolor”

9§ Finner rektor anledning till allvarlig anmärkning mot studerande, kan denne, efter hörande av lärarrådet och kursrådet, tilldela den studerande skriftlig varning. Om denna varning ej får avsedd verkan kan nämnden besluta om förvisning från skolan. Innan nämnden tar sådant beslut skall frågan prövas av lärarrådet och kursrådet. 
 
 
 
 
Malungs Folkhögskola Box 184 782 24 Malung Telefon 0280-143 00 Telefax 0280-137 90 info@malungsfolkhogskola.com